Polityka prywatności

 1. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak:
  a) utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,
  b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  c) tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.

 2. Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 3. Połączenie ze sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).

 4. Podanie wszelkich danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgodnie z niniejszym Regulaminem, podanie niektórych danych konieczne jest do dokonania rejestracji, a więc także do dokonywania zakupów w Sklepie.

 5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego oraz realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.

 6. O ile Klient wyrazi taką zgodę dane Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę.

 7. Administratorem danych osobowych Klienta jest HOME&STYLE GRAŻYNA HACZEK, ul.3 Maja 32a, 32-650 Kęty, NIP 5491948388, REGON 123085389.

 8. Kontakt z firmą możliwy jest: drogą mailową: grazynahaczek@gmail.com, sklep@sklep-kaprys.pl; telefonicznie: 600 259 069; drogą pocztową: HOME&STYLE GRAŻYNA HACZEK, uL. 3 Maja 32a, 32-650 Kęty, Polska.
 9. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 10. Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówień tj.: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy -  będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta (np.przyjmowanie Zamówień).
 11. W celu założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika sklepu internetowego, dane osobowe Klienta będą przekazywane Operatorowi Technicznemu.

 12. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane firmie kurierskiej.

 13. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 14. Klienci mają możliwość złożenia żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.

 15. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta. Dane przetwarzane w związku z realizacją Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 5 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe dla celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a następnie będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

 16. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane ani tez przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej. Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Klientów przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klientów oraz ich należytego zabezpieczenia.

 17. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 18. W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem") HOME&STYLE GRAŻYNA HACZEK(zwany dalej Sklepem Internetowym")będąca właścicielem domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 19. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A.("Bank") w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet(podstawa prawna:art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych(podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami(podstawa prawna:art. 6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia)..
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową "Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia(podstawa prawna art.6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia).                                                                                                                                                                                                   

     20. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt.19, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców                  danych osobowych, którymi mogą być: ING BANK ŚLĄSKI S.A., Twisto Polska sp. z o.o. .

     21. W przypadku, gdy podanie przez Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej                         Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

          W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o . przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub                      usługi)  nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep                        internetowy.

          W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy                użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

          W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony           interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

          W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę                przez Twisto Polska sp. z o.o. i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku z modelem biznesowym prowadzenia  działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska sp. z o.o. .


Produkt został dodany do porównania produktów!